Dance Legend

Dance Legend的Anna Go

Dance Legend的Anna Gorelova 2014冬季系列 Ведун“贤者” 黑色底色 蓝色微粒和全息亮片 我简直是有无数瓶五颜六色黑的指甲油。

Dance Legend的Anna Go

Dance Legend的Anna Gorelova 2017年冬季60号 Перун “雷罚神王” 黑色底色 金箔和全息粉(在强光下五颜六色得比较明显,参见图2微距) 手链 @索拉里斯星drowned 

Dance Legend的Anna Go

Dance Legend的Anna Gorelova冬季2019系列的达人色Fangorn’s Crown范冈森林 国内好像翻译叫“树胡的王冠” 绿棕偏光的底色,绿色亮片